Εγχειρίδιο DCDS για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό (EEO)

Το Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό στοχεύει στην παροχή καθοδήγησης σε οργανισμούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα DCDS μετά το τέλος του έργου DCDS για την επίτευξη των ίδιων γενικών στόχων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται σε οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των χρηστών, συνδέονται με δύο συντονισμένους αλλά ξεχωριστούς τομείς:

  • Δραστηριότητες για τους χρήστες: αυτο-αξιολόγηση, ένδειξη των αναγκών κατάρτισης, επιλογή μαθησιακών διαδρομών για την ικανοποίησή τους, κατάρτιση χρηστών, επικύρωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι χρήστες.
  • Οι τεχνικοί, οργανωτικοί και επαγγελματικοί πόροι που διατίθενται για τη διεξαγωγή, καθοδήγηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων για τους χρήστες.

Όλες οι δραστηριότητες για τους χρήστες δημιούργησαν συγκεκριμένα έγγραφα και εγχειρίδια κατά τη διάρκεια του έργου DCDS, μερικά από τα οποία αναθεωρήθηκαν μετά από τις πιλοτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις πέντε χώρες των εταίρων. Πρόκειται για ειδικά και συστηματικά έγγραφα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την προσβάσιμη βάση γνώσεων για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το παρόν εγχειρίδιο επικεντρώνεται στις δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης, κατάρτισης και επικύρωσης μόνο πολύ συνθετικών ζητημάτων, αναφέροντας μια συστηματικότερη επεξεργασία στα ήδη διαθέσιμων έγγραφων.

Το επίκεντρο θα είναι η άποψη και τα προβλήματα των οργανισμών: οι επιλογές που μπορούν να ακολουθήσουν οι οργανισμοί κατάρτισης για τη χρήση του συστήματος DCDS, η οργανωτική δέσμευση που προέρχεται από την επιλογή μιας συγκεκριμένης προοπτικής χρήσης ή άλλης, τους τεχνικούς και επαγγελματικούς πόρους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τις δεξιότητες (ιδίως των εκπαιδευτών και των καθοδηγητών) που απαιτούνται.

Ελληνικα