Η Μεθοδολογία DCD

Η Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDM)

Η Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDM) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Διαδικασία Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες, στα επίπεδα επάρκειας 1 και 2 (βασικό επίπεδο) και για τις 21 ψηφιακές ικανότητες.
  • 95 μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes – LOUTs) που προέκυψαν από διάφορες πηγές.
  • Οι αρχές της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν υιοθετηθεί από το DCDS και η έμφαση που δίδεται στην κοινωνική μάθηση (social learning).
  • Εργαλείο προσδιορισμού προφίλ και εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται στην προσαρμογή της μαθησιακής εμπειρίας.
  • Κατάρτιση δομημένη σε 4 εκπαιδευτικές διαδρομές, αποτελούμενη από 64 μαθησιακές ενότητες (learning units) οργανωμένες σε 19 θεματικές κατηγορίες (thematic modules), οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν και τα 95 μαθησιακά αποτελέσματα των 21 ικανοτήτων του DigComp.
  • Βασικά συστατικά της παιγνιώδους εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί με στόχο την ενίσχυση της κινητοποίησης για μάθηση.
  • Σύστημα αποτίμησης που στοχεύει στην αξιολόγηση της μάθησης (formative & summative assessment) και στην επικύρωση των ικανοτήτων μέσω της έκδοσης badges και της αποτίμησης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Ελληνικα