Σχετικά

 

Στη σύγχρονη κοινωνία όλοι πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς επιπέδου ψηφιακών ικανοτήτων, προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση και να προοδεύσουν στην αγορά εργασίας, και να συμμετάσχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, με την προοπτική της δια βίου μάθησης. Δυστυχώς, περίπου το ένα τέταρτο του Ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού δυσκολεύεται με την ανάγνωση και τη γραφή, και δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές και αριθμητικές δεξιότητες. Οι ενήλικοι που δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο τέτοιων δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο DCDS στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα προσφέρει στους ενήλικους Ευρωπαίους πολίτες χαμηλών προσόντων, τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες ικανότητες που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αρθρωτού συστήματος, το «Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων – DCDS» και η αξιοποίησή του για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία).

Οι επιμέρους στόχοι του DCDS είναι:

  • Βελτίωση των βασικών ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων των πολιτών ηλικίας άνω των 25 ετών μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος που συνδυάζει ένα διαδικτυακό περιβάλλον και την υποστήριξη μέσω της παραδοσιακής κατάρτισης.
  • Υποστήριξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και την προσφορά ευέλικτων και αρθρωτών προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων, τα οποία απεικονίζονται στο DigComp 2.1.
  • Υποστήριξη των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των βασικών ενδιαφερομένων από διαφορετικούς τομείς στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανάπτυξη και αναγνώριση των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων.
  • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων μέσω έρευνας πεδίου για το DCDS σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την τεκμηρίωση καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών.

Το DCDS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της δράσης KA3 - Υποστήριξη για Μεταρρυθμίσεις Πολιτικής, Μακρόπνοα Συνεργατικά Έργα. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει 2 χρόνια.

Ελληνικα