Δημοσιεύσεις

Έκθεση Ανάλυσης Περιβάλλοντος του DCDS

Ποιο είναι το προφίλ των πολιτών της ΕΕ που κινδυνεύουν από τον ψηφιακό αποκλεισμό και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινητοποίησής τους προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ανάπτυξης των ψηφιακών τους ικανοτήτων;

Αυτά είναι τα δύο κύρια ερωτήματα που προσπάθησαν να απαντήσουν οι συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος DCDS, με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και πολιτών με περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες, σε μια σειρά ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στη Λετονία, στην Ελλάδα και την Ισπανία, τους πρώτους 5 μήνες του έργου το 2018.

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε την έκθεση αυτή.

Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν παρουσιάζει μόνον τη βάση για την ανάπτυξη του Συστήματος Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDS), αλλά προσφέρει επίσης μια ενδιαφέρουσα και ενημερωμένη επισκόπηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών αναγκών και των στρατηγικών για την εκπαίδευση ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των άλλων σχετικών παραγόντων, η δυνατότητα του DCDS να πιστοποιεί τις αποκτηθείσες ικανότητες (με ολοκληρωμένο τρόπο σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα και πρακτικές) επικυρώνεται από δημόσιες αρχές και αναγνωρίζεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ως το πιο σημαντικό ζήτημα για την ευρύτερη αποδοχή του Συστήματος, και ιδιαίτερα για τη βιωσιμότητά του.

Τέλος, η παρούσα κατάσταση δείχνει ότι σε όλες τις χώρες-εταίρους μεγάλα τμήματα του πληθυσμού κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η βιωσιμότητα του DCDS μπορεί να εξασφαλιστεί με την εύρεση ισορροπίας μεταξύ των προτεραιοτήτων (σενάρια: περιβάλλον εργασίας, καθημερινές δραστηριότητες κ.λπ.), των πραγματικών υλικών πόρων, της κινητοποίησης των ενηλίκων, και των υπηρεσιών / προϊόντων (αυτό-αξιολόγησης, μεικτής μάθησης, πιστοποίησης) που προσφέρει το έργο.

Με τέσσερις από τις πέντε χώρες-εταίρους κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην κατάταξη DESI 2018, το έργο DCDS αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική ευκαιρία για τους οργανισμούς και τους ενδιαφερόμενους που θα συμμετάσχουν στις τοπικές πιλοτικές δράσεις, αλλά και ένα ενδιαφέρον πείραμα για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην προώθηση και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ένταξης (e-inclusion) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περιεχόμενα του Εργαλείου Αυτο-αξιολόγησης

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζουμε το πλήρες σύνολο των ερωτήσεων αυτό-αξιολόγησης (SA-Qs) και ένα πρώτο σύνολο ερωτήσεων γνώσεων και ικανοτήτων (KA-Qs) που θα χρησιμοποιηθούν στην αρχική διαδικτυακή αξιολόγηση των υποψηφίων «πελατών» του περιβάλλοντος DCD (DCDE), δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται από το πρόγραμμα DCDS για τη μεικτή μαθησιακή δραστηριότητα. Αυτές οι ερωτήσεις, μαζί με ορισμένες επιπλέον KA-Q που ορίζονται ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού, θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό εργαλείο της πλατφόρμας και θα μεταφραστούν στις πέντε γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά), προκειμένου να δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων πιλοτικών δράσεων, την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2019).

Οι πιθανοί χρήστες του DCDE είναι ενήλικες (25+) που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν ψηφιακές εμπειρίες και δεξιότητες θα παραλείψουν τη δοκιμή αυτό-αξιολόγησης μέσω του διαδικτυακού εργαλείου, καθώς δεν θα είναι σε θέση να την ακολουθήσουν, αλλά και επειδή η ανάγκη τους για κατάρτιση είναι προφανής.

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε την έκθεση αυτή.

Ως εκ τούτου, οι «απολύτως αρχάριοι» θα μπορούν να εισέλθουν απευθείας στη διαδικασία μεικτής μάθησης του DCDS, μετά από μια αρχική κατάρτιση στην παραδοσιακή τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) που θα τους επιτρέψει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, εκτελώντας απλές εργασίες με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αλλά και τη διεπαφή της επιφάνειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι «απολύτως αρχάριοι» θα πρέπει να απαντήσουν ένα σύνολο (προσωπικών) ερωτήσεων για την αξιολόγηση άλλων πτυχών της προσωπικότητάς τους που ενδέχεται να έχουν σημασία για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της κατάρτισής τους.

Για τους υπόλοιπους δυνητικούς χρήστες του DCDE, οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση εστιάζουν στον προσδιορισμό των αδυναμιών των ψηφιακών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να αποφασίσουν αν πρέπει όντως να καταρτιστούν μέσω του DCDS (το οποίο προς το παρόν περιορίζεται στα βασικά επίπεδα 1-2 του DigComp), αλλά και από ποια διαδικασία κατάρτισης πρέπει να ξεκινήσουν. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αυτό-αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν το προφίλ του υποψηφίου / χρήστη, όπου και θα ενσωματωθούν στις απαντήσεις σε ένα άλλο σύνολο ερωτήσεων σχετικό με τη δημιουργία του προφίλ. Αυτές οι πρόσθετες ερωτήσεις αφορούν στα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου, τα κύρια ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του / της, καθώς και άλλες πτυχές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Ελληνικα