Πλατφόρμα DCDS

Το Περιβάλλον Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDE) αποτελεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης που υποστηρίζει τη μεικτή μαθησιακή προσέγγιση που ακολουθείται στο DCDS (Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων). Το DCDE αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και προσφέρει τα ακόλουθα:

  • Ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης (SAT) που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους πριν από την έναρξη της κατάρτισης, προκειμένου να υποστηριχθούν στον προσδιορισμό του επιπέδου των ψηφιακών τους ικανοτήτων και των κενών.
  • Ένα εργαλείο συστάσεων που συνδυάζει πληροφορίες από το προφίλ του εκπαιδευόμενου και από τα αποτελέσματα του εργαλείου αυτο-αξιολόγησης (SAT) για να υποδείξει στον εκπαιδευτή (και στον εκπαιδευόμενο) τις διαδρομές μάθησης στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
  • Διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές (LP) που αποτελούνται από ικανότητες του DigComp, οι οποίες περιέχουν υλικό μελέτης που συμπληρώνει αυτό που ο εκπαιδευτής εξηγεί σε κάθε μάθημα πρόσωπο-με-πρόσωπο. Οι μαθησιακές διαδρομές αποτελούνται από βασικές μονάδες μάθησης, ομαδοποιημένες σε ενότητες με διαφορετική διάρκεια. Προς το παρόν, προσφέρονται τέσσερις μαθησιακές διαδρομές: α) ΒΑΣΙΚΗ (υποχρεωτική), β) Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γ) Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου, και δ) Διερεύνηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Τεστ αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων μαθησιακών κουίζ και πρακτικών ασκήσεων) που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν την πρόοδο και τη μάθηση.
  • Διακριτικά (badges) τα οποία αποκομίζουν οι μαθητές περνώντας τα τεστ στο τέλος κάθε ενότητας. Τα διακριτικά εκδίδονται επίσης κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδρομής και των ενοτήτων που συμβάλλουν στην απόκτηση της ικανότητας DigComp.
  • Υπηρεσία φόρουμ για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.

Το DCDE είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Λετονικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση DCDS, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο κατάρτισης.

Ελληνικα