Εταίροι

Η σύμπραξη έχει συσταθεί λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη βελτίωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων χαμηλών προσόντων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Η εν λόγω συνεργασία αποτελείται από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς της ψηφιακής ενσωμάτωσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επιτύχουν συστημικό αντίκτυπο μέσω των δραστηριοτήτων τους, να καθοδηγήσουν και να καινοτομήσουν, υποστηρίζοντας τις πολιτικές προτεραιότητες σε διάφορα επίπεδα. Αποτελείται από οκτώ οργανισμούς από έξι χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία και Ισπανία): δύο πανευρωπαϊκά δίκτυα που εστιάζουν στην ηλεκτρονική ενσωμάτωση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο για ενήλικες, και πέντε πάροχοι κατάρτισης ενηλίκων με εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ηλεκτρονική ενσωμάτωση των ευάλωτων και χαμηλών προσόντων ενηλίκων.

Μέσω της ανάπτυξης και της δοκιμής του DCDS – αλλά και της σχετικής αξιολόγησης - οι εταίροι: (1) θα υποστηρίξουν στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βελτίωση των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης και της αξιολόγησης και πιστοποίησης ικανοτήτων, και (2) θα ενδυναμώσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, σε διάφορους τομείς, προκειμένου αυτοί να διαμορφώσουν καινοτόμες ολοκληρωμένες πολιτικές για την ανάπτυξη και την αναγνώριση των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων.

ALL DIGITAL

Συντονιστής


http://all-digital.org/
Peter Palvolgyi
Βέλγιο

Centro Studi Foligno


http://www.cstudifoligno.it/
Altheo Valentini
Ιταλία

Fundación ESPLAI


http://fundacionesplai.org/
Eric Rovira
Ισπανία

EOS Foundation


www.eos.ro
office@eos.ro
Ρουμανία

Hellenic Open University, DAISSy research group


http://daissy.eap.gr/
Achilles Kameas
Ελλάδα

AECA


http://www.aeca.it/
Annalisa Lombardelli
Ιταλία

LIKTA


http://www.likta.lv/
Dr. Māra Jākobsone
Λετονία

European Association for the Education of Adults (EAEA)


http://eaea.org/
Raffaela Kihrer
Βέλγιο

Ελληνικα