Αποτελέσματα

Το έργο DCDS θα αναπτύξει ένα ανοικτό, καινοτόμο πολυγλωσσικό Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDS) και θα το χρησιμοποιήσει για την παροχή μη τυπικής κατάρτισης σε ενήλικες χαμηλών προσόντων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το DCDS θα αποτελείται από:

 • Τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDM) για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και σχετικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των ενηλίκων.
 • Το Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDE) που θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
  • Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που επιτρέπει στους ενήλικες να εντοπίζουν κενά στις βασικές τους ψηφιακές ικανότητες.
  • Εργαλείο προτάσεων (recommender tool) που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν τις προσφορές κατάρτισης που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.
  • Ηλεκτρονικά εργαλεία για τη διαχείριση του προφίλ των καταρτιζόμενων και τον ορισμό των ευέλικτων διαδρομών μάθησης που συνδυάζουν εκπαιδευτικές ενότητες.
  • Ηλεκτρονική μαθησιακή εφαρμογή με παιγνιώδη χαρακτηριστικά.
  • Πολυγλωσσικοί ανοικτοί ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι.
  • Επικύρωση και πιστοποίηση των ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων.
 • Εξατομικευμένες μη τυπικές εκπαιδεύσεις μεικτού τύπου που αποτελούνται από μαθησιακές ενότητες για την κάλυψη ατομικών μαθησιακών αναγκών, οι οποίες συνδυάζουν την ηλεκτρονική μάθηση με προσωπικές συνεδρίες υποστήριξης από «e-διευκολυντές» (e-facilitators), και
 • Εγχειρίδια και οδηγούς μαθημάτων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτές και οι φορείς κατάρτισης να σχεδιάσουν και να προσφέρουν ευέλικτα και αρθρωτά προγράμματα κατάρτισης.

Αναβάθμιση βασικών ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων των ενηλίκων

Το DCDS θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες - DigComp 2.1 και θα προωθήσει την υιοθέτησή του στην Ευρώπη.

Τουλάχιστον 150 ενήλικες καταρτιζόμενοι αναμένεται να δοκιμάσουν το DCDS κατά τη διάρκεια των πέντε εθνικών πιλοτικών εφαρμογών, ενώ περισσότεροι από 5000 δυνητικοί χρήστες θα ενημερωθούν άμεσα σε τοπικό επίπεδο, και περισσότεροι από 60 εκατομμύρια καταρτιζόμενοι σε όλη την Ευρώπη προβλέπεται άμεσα και έμμεσα να ενημερωθούν μέσω των δράσεων διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένες δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του, ευαισθητοποίησης, αλλά και υποστήριξης της πολιτικής, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής:

 • Εργαλειοθήκη για την άσκηση Επιρροής στη Διαμόρφωση Πολιτικών για τους παρόχους κατάρτισης και Συστάσεις Πολιτικής που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση τους από τους φορείς χάραξης πολιτικής, αναφορικά με την ηλεκτρονική ενσωμάτωση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την Ατζέντα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.
 • Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για το DCDS σε κάθε χώρα που εκπροσωπείται στο έργο, και καταληκτική διεθνής ημερίδα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής και βασικών ενδιαφερομένων.
 • Ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο υλικό του έργου στις γλώσσες των εταίρων, με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ευρώπη.
Ελληνικα