Συστάσεις Πολιτικής του DCDS

Το έργο DCDS καθιέρωσε ένα πλαίσιο για την παροχή στους ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες των βασικών ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό ιδιότητά τους ως πολίτες. Το πρόγραμμα ανάπτυξε ένα ανοιχτό, καινοτόμο πολυγλωσσικό Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDS) και το χρησιμοποίησε για την παροχή μη τυπικής κατάρτισης σε ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Όντας πλήρως ολοκληρωμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες - Dig Comp 2.1, το έργο συμβάλλει στην προώθηση της χρήσης του από τους φορείς μη τυπικής κατάρτισης και την υιοθέτησή του από τους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης.

Το ακόλουθο έγγραφο είναι το τελευταίο παραδοτέο του έργου DCDS και βασίζεται στα αποτελέσματα που ανάπτυξαν οι εταίροι του DCDS στη διάρκεια του έργου.

Οι συστάσεις πολιτικής του DCDS προτείνουν σαφείς στόχους πολιτικής που σχετίζονται με την αύξηση του αριθμού των ενηλίκων που έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και προσδιορίζουν τις αλλαγές που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτού του αποτελέσματος πολιτικής.

Οι συστάσεις πολιτικής του DCDS προσφέρουν επίσης αποτελεσματικές προτάσεις για τον τρόπο ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του DCDS στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες και την ενίσχυση των βασικών ενδιαφερομένων μερών στη διαμόρφωση καινοτόμων ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανάπτυξη και αναγνώριση των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων.

Οι συστάσεις πολιτικής απευθύνονται σε τρεις κύριες ομάδες-στόχους: Ευρωπαίους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής και τοπικές αρχές. Οι πάροχοι που επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή πολιτικής στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν αυτό το έγγραφο για την τεκμηρίωση των στρατηγικών τους. Σημειώστε ότι και ένα άλλο παραδοτέο του DCDS μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει σε αυτό: το Εργαλείο Πολιτικής του DCDS.

Ελληνικα