Περιεχόμενα του Εργαλείου Αυτο-αξιολόγησης

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζουμε το πλήρες σύνολο των ερωτήσεων αυτό-αξιολόγησης (SA-Qs) και ένα πρώτο σύνολο ερωτήσεων γνώσεων και ικανοτήτων (KA-Qs) που θα χρησιμοποιηθούν στην αρχική διαδικτυακή αξιολόγηση των υποψηφίων «πελατών» του περιβάλλοντος DCD (DCDE), δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται από το πρόγραμμα DCDS για τη μεικτή μαθησιακή δραστηριότητα. Αυτές οι ερωτήσεις, μαζί με ορισμένες επιπλέον KA-Q που ορίζονται ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού, θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό εργαλείο της πλατφόρμας και θα μεταφραστούν στις πέντε γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά), προκειμένου να δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων πιλοτικών δράσεων, την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2019).

Οι πιθανοί χρήστες του DCDE είναι ενήλικες (25+) που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν ψηφιακές εμπειρίες και δεξιότητες θα παραλείψουν τη δοκιμή αυτό-αξιολόγησης μέσω του διαδικτυακού εργαλείου, καθώς δεν θα είναι σε θέση να την ακολουθήσουν, αλλά και επειδή η ανάγκη τους για κατάρτιση είναι προφανής.

Ως εκ τούτου, οι «απολύτως αρχάριοι» θα μπορούν να εισέλθουν απευθείας στη διαδικασία μεικτής μάθησης του DCDS, μετά από μια αρχική κατάρτιση στην παραδοσιακή τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) που θα τους επιτρέψει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, εκτελώντας απλές εργασίες με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αλλά και τη διεπαφή της επιφάνειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι «απολύτως αρχάριοι» θα πρέπει να απαντήσουν ένα σύνολο (προσωπικών) ερωτήσεων για την αξιολόγηση άλλων πτυχών της προσωπικότητάς τους που ενδέχεται να έχουν σημασία για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της κατάρτισής τους.

Για τους υπόλοιπους δυνητικούς χρήστες του DCDE, οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση εστιάζουν στον προσδιορισμό των αδυναμιών των ψηφιακών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να αποφασίσουν αν πρέπει όντως να καταρτιστούν μέσω του DCDS (το οποίο προς το παρόν περιορίζεται στα βασικά επίπεδα 1-2 του DigComp), αλλά και από ποια διαδικασία κατάρτισης πρέπει να ξεκινήσουν. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αυτό-αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν το προφίλ του υποψηφίου / χρήστη, όπου και θα ενσωματωθούν στις απαντήσεις σε ένα άλλο σύνολο ερωτήσεων σχετικό με τη δημιουργία του προφίλ. Αυτές οι πρόσθετες ερωτήσεις αφορούν στα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου, τα κύρια ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του / της, καθώς και άλλες πτυχές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Ελληνικα